herb BIP - Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

www.ltbs.lebork.pl

Akt Założycielski Spółki


Repertorium "A" numer___________/1998 rok.A K T N O T A R I A L N YDnia dziewiątego kwietnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego (09.04.1998) roku, przede mną notariuszem mgr Haliną Ciszewską, urzędującą w Kancelarii w Lęborku przy ulicy Zwycięstwa nr 26/27, stawił się:
Witold Tadeusz Namyślak, zamieszkały w Lęborku przy ulicy Lokietka nr 3/6, osobiście notariuszowi znany, Burmistrz Miasta Lęborka, okazujący do aktu uchwałę Rady Miasta Lęborka z dnia 01.07.1994 roku nr I-4/94 o powołaniu go na to stanowisko, Statut Miasta zatwierdzony uchwałą tejże Rady z dnia 16.02.1996 roku nr XVIII-189/96, (z którego wynika jednoosobowa reprezentacja Gminy § 17), przedkładajacy uchwałę Rady Miejskiej w Lębork z dnia 28.06.1996 roku nr XXIV-235/96 o zawiazaniu Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedziba w Lęborku i kontrasygnatę Skarbnika Miasta Lęborka z dnia 08.04.1998 roku, z której wynika, ze Miasto posiada środki w kwocie 10.000,- złotych na pokrycie kapitału zakładowego Spółki.


Akt założycielski
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

I Postanowienia ogólne:
§ 1
Stawający oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska Lębork, zwana dalej Spółka.
§ 2
Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku, o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654 z późn. zmianami), ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku, o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 105, poz. 509 z późn. zmianami), Kodeksu handlowego oraz postanowień niniejszego aktu .
§ 3
Firma spółki brzmi: Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać skrótu ”Lęborskie TBS sp. z o. o.”.
§ 4
Zadaniem Spółki jest rozszerzanie możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na budowę lub kupno własnego mieszkania, poprzez budowę dla nich mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. W działalności tej Spółka będzie miało, w miarę swoich możliwości, na względzie również sytuację społeczną i finansową rodzin ubiegających się o mieszkania w zasobach Spółki. Zadaniem Spółki jest również ułatwianie mobilności rodzinom poszukującym pracy. To zadanie Spółka będzie realizować w uzgodnieniu z Gminami na terenie, których prowadzić będzie swoją działalność.
§ 5
1. Siedzibą Spółki jest miasto Lębork.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa , spółki i przystępować do innych spółek i spółdzielni.
§ 6
Przedmiotem działania Spółki jest:
1. budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu,
2. nabywanie budynków mieszkalnych,
3. prowadzenie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
4. wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach „Lęborskiego TBS” sp.z o.o,
5. sprawowanie na podstawie umów zlecenia zarządu budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi jego własności,
6. prowadzenie innej działalność związanej z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, a w szczególności:
a) pełnienie funkcji inwestora zastępczego w działalności inwestycyjno - remontowej,
b) budowa budynków i lokali użyteczności publicznej związanych z funkcjonowaniem zespołu (osiedla) mieszkaniowego,
c) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla potrzeb towarzystw budownictwa społecznego.
§ 7
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II Kapitał zakładowy
§ 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 10 000,- (dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 10 (dziesięć) udziałów po 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy.
§ 9
1. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
3. Udziały w kapitale zakładowym mogą być wnoszone w formie pieniężnej lub aportem rzeczowym.
§ 10
Wszystkie udziały w ilości 10 (dziesięć) w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik Gmina Miejska Lęborka o pokrywa je gotówka..
§ 11
1. Zbycie udziałów lub ich zastawienie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej zwykłą większością głosów.
2. Zgromadzenie Wspólników w uchwale zezwalającej na zbycie może wskazać ich nabywcę.
§ 12
Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 1.500.000,- (jeden milion pięćset tysiecy) złotych, może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała o podwyższeniu kapitału nie powoduje zmiany umowy spółki.
§ 13
Dochody Spółki nie mogą być przeznaczone do podziału między wspólników. Przeznaczone są one w całości na działalność określoną w § 6 tj. działalność statutowa.
§ 14
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia roku, w którym spółka została zarejestrowana.
3.
III Władze Spółki
§ 15
Władzami Spółki są:
1. Zgromadzenie Wspólników.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.
§ 16
1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd,nie później niż w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego, zaś jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminie prawo zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje Radzie Nadzorczej.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, Rada Nadzorcza lub Wspólnicy reprezentujacy przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego.
4. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.
§ 17
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów działania,
2) rozpatrywanie i zatwierdzania sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
3) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia wpływów lub pokrycia strat,
4) przeznaczenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,
5) wybór i odwołanie członków Zarządu ,
6) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
7) udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków,
8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego spółki,
9) zmiana umowy spółki,
10) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu ,
11) połączenie spółek,
12) rozwiązanie i likwidacja spółki,
13) zbycie i wydzierżawienie zakładu spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
14) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
15) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw, zastrzeżonych przepisami Kodeksu Handlowego do wyłącznej właściwości Zgromadzenia,
16) podejmowanie uchwał dotyczących zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem spółki o wartości przekraczającej 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
§ 18
Głosowanie na zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednego z obecnych.
§ 19
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi przedstawiciel Gminy, na terenie, której działa Spółka.
3. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, mają jednak prawo do zwrotu niezbędnych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem swych funkcji.
§ 20
1) Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.
2) Uchwała Rady Nadzorczej jest ważna , jeżeli na posiedzenie Rady zostali zaproszeni wszyscy jej członkowie, przynajmniej na 7 dni naprzód przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu uczestniczy więcej niż 50 % członków Rady.
3) Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określi regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
§ 21
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:
a) bada bilans oraz rachunek wpływów i strat zarówno co do zgodności z dokumentami jak i stanem faktycznym, bada sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski Zarządu w sprawie przeznaczenia wpływów, źródeł i sposobu pokrycia strat,
b) wnioskuje w istotnych sprawach do Zgromadzenia Wspólników.
c) do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto wykonywanie względem Zarządu uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
§ 22
1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy i stanowi go Prezes.
2. Zarząd może być odwołany w każdym czasie. Odwołanie zarządu jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy
§ 23
Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
§ 24
Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.
§ 25
Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi , który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

IV Kryteria i tryb przeznaczania mieszkań dla najemców.
§ 26
1. Mieszkania należące do zasobów Spółki wynajmowane są osobom spełniającym wymogi określone w art.30 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654 z późn. zmianami),
2. Wnioski o wynajęcie mieszkania od „Lęborskiego TBS” sp. z o.o. rozpatrywane są przez pięcioosobową komisję powołaną przez Zgromadzenie Wspólników.
3. W skład komisji wchodzi: trzech członków Zarządu Miasta, jeden przedstawiciel organu opieki społecznej i jeden przedstawiciel Spółki.
4. Członkami komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki.
5. Tryb rozpatrywania oraz szczegółowe kryteria kwalifikacji wniosków o uzyskanie prawa do wynajmowania mieszkania w zasobach Spółki określa „Regulamin przyznawania mieszkań w zasobach Lęborskiego TBS sp. z o.o” zatwierdzony uchwała Zgromadzenia Wspólników.
§ 27
Pierwszeństwo w uzyskaniu mieszkania mają:
a) osoby zamieszkałe w budynkach przeznaczonych do rozbiórki,
b) osoby zamieszkałe w mieszkaniach przegęszczonych.
§ 28
1. Komisja, o której mowa w § 26 sporządza listę osób zakwalifikowanych do wynajęcia mieszkania.
2. Zarząd Spółki sporządza ostateczną listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu. Z osobami umieszczonymi na liście zostaną zawarte umowy przedwstępne określające zasady najmu.
3. Spółka odmówi zawarcia umowy najmu lokalu, jeżeli w dniu zawarcia umowy dochód gospodarstwa domowego przyszłego najemcy przekroczy dochód określony w art. 30 ust.1, pkt 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.
.
V Postanowienia końcowe
§ 29
Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników.
§ 30
Likwidację Spółki prowadzi Zarząd albo likwidator wybrany przez Zgromadzenie Wspólników.
§ 31
Wymagane przez prawo ogłoszenia umieszczane będą w prasie lokalnej, z wyjątkiem przypadków wymienionych w art.1 ust.2 ustawy z dnia 22 grudnia 1995r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.
§ 32
Koszty zawarcia niniejszego aktu ponosi wspólnik - Miasto Lębork.
§ 33
Wypisy tego aktu można wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.
§ 32
Od czynności naliczyłam i pobrałam:
1. tytułem wynagrodzenie notariusza z §§ 2, 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 roku (Dz. U. Nr 33 poz.146 z późniejszymi zmianami) w sprawie taksy notarialnej kwotę ---------
---------
---------
300,00 --------------------------
złotych
2. za 4 wypisy tego aktu zapisanych pod osobnymi numerami w Repertorium "A" z § 12 wyżej wymienionego rozporządzenia w sprawie taksy notarialnej kwotę ---------
---------
160,00 ---------
---------
złotych
Razem kwotę (czterysta sześćdziesiat )--------------------------------- 460,00 Złotych
Podatku Vat nie pobrałam na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 15.12.1997 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 156, poz. 1024) - załącznik nr 7.
Opłaty skarbowej nie pobrałam na podstawie§ 69 ust. 3 pkt 2 rozp. z dnia 09.12.1994 roku w sprawie opłaty skarbowej.
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.


1 zmiana 19.06.2000 rok
A/ w § 17 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„ 10) określenie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.”
B/ w § 19 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kadencja Rady trwa dwa lata. Kadencja Rady rozpoczynająca się w roku kalendarzowym 2000 będzie trwała trzy lata.”
C/ w § 21 dodaje się pkt d) o treści:
„d) opiniowanie wszystkich wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia wspólników.”
D/ w § 22 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.”
E/ w § 22 dodaje się punkty od 3 do 6 o brzmieniu:
„3. Z prezesem Zarządu zostanie zawarta umowa o zarządzanie (kontrakt) na okres kadencji.
4. Odwołanie Prezesa Spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów.
5. Umowę o zarządzanie z Prezesem zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej.
6. Odwołanie Prezesa jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o zarządzanie.”
F/ dodaje się § 24a o treści:
„24a. Zarząd jest zobowiązany do uzyskania opinii Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach przedkładanych Zgromadzeniu Wspólników.”

2 zmiana 08.11.2000 rok
A/ w § 12 otrzymuje brzmienie:
„ Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 6.000.000,- (sześć milionów) złotych , może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała o podwyższeniu kapitału nie powoduje zmiany umowy spółki.”

3 zmiana 12.06.2001 rok
§ 8 umowy otrzymuje brzmienie:
„1/. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.074.000,- (dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych, i dzieli się na 2.074 (dwa tysiące siedemdziesiąt cztery) udziały po 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy.
2/. Kapitał zakładowy zostaje pokryty wkładem niepieniężnym (aportem), na które składa się prawo własności nie zabudowanej nieruchomości położonej w Lęborku przy ulicy Syrokomli, obręb 4, składającej się z działki numer 117/1 (sto siedemnaście łamane jeden) o powierzchni 0,5696 ha, objętej Kw 14921 Sądu Rejonowego w Lęborku.”

4 zmiana 28.08.2002 rok
A/ § 6 otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem działania Spółki jest produkcja, handel i usługi w zakresie objętym Polską Klasyfikacją działalności:--------------------------------------------------------------------------------------
1. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 70.12.Z,
2. wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z,
3. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 70.32.A,
4. zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi 70.32.B,
5. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków 45.21.A,
6. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych 45.22.Z,
7. stawianie rusztowań 45.25.A,
8. roboty związane z fundamentowaniem 45.25.B,
9. wykonywanie robot budowlanych murarskich 45.25.D,
10. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych 45.25.E,
11. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli 45.31.A,
12. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych 45.32.Z,
13. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych 45.33.A,
14. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych 45.33.B,
15. wykonywanie instalacji gazowych 45.33.C,
16. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych 45.34.Z,
17. tynkowanie 45.41.Z,
18. zakładanie stolarki budowlanej 45.42.Z,
19. posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie podłóg i ścian 45.43.A,
20. malowanie 45.44.A,
21. szklenie 45.44.B,
22. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 45.45.Z.
23. pozaszkolne formy kształcenia , gdzie indziej nie sklasyfikowane 80.42.Z.
B/ § 12 umowy otrzymuje brzmienie:
„ Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 6.000.000,- (sześć milionów) złotych w terminie do dnia 31.12.2011 roku, może nastąpić w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała o podwyższeniu kapitału nie powoduje zmiany umowy spółki.”
Punkt 3/. W glosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 839.000,- (osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy ) złotych, do kwoty 1.639.000,- (jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych, tj. o kwotę 800.000,- (osiemset tysięcy) złotych, co stanowi 800 (osiemset) udziałów po 1.000,-(jeden tysiąc) złotych każdy.

5 zmiana 11.04.2003 rok
a) w § 22 ust. 3 aktu założycielskiego otrzymuje brzmienie:
„3. Z prezesem Zarządu zostanie zawarta umowa o pracę na okres kadencji.”
b) w § 26 ust. 2 i 3 aktu założycielskiego otrzymują brzmienie :
„2. Wnioski o wynajęcie mieszkania od Lęborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczona odpowiedzialnością rozpatrywane są przez 3-osobową komisje powoływaną przez Zgromadzenie Wspólników.
3. W skład komisji wchodzi Burmistrz, jeden przedstawiciel organu opieki społecznej i jeden przedstawiciel spółki.”

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Filip 31-01-2004 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2004 14:20